รูปแบบการเลี้ยงปลา

     รูปแบบการเลี้ยงปลา จำแนกได้หลายลักษณะ ได้แก่
การเลี้ยงปลาตามลักษณะการจัดการ แบ่งเป็น

1. การเลี้ยงปลาชนิดเดียว หมายถึง การเลี้ยงปลาเพียงชนิดเดียวในหนึ่งบ่อ เช่น บ่อที่ 1 เลี้ยงปลาทับทิม บ่อที่2 เลี้ยงปลาดุก เป็นต้น

 

2. การเลี้ยงปลาแบบรวม หมายถึง การเลี้ยงปลาตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปในหนึ่งบ่อ การเลี้ยงในลักษณะนี้จะใช้ฌฉพาะกับปลากินพืชเท่านั้น เพราะจะไม่มีปัญหาในเรื่องปลากินกันเอง เช่น การเลี้ยงปลานิลร่วมกับปลาตะเพียน แต่บางครั้ง อาจเลี้ยงปลากินพืชรวมกับปลากินเนื้อ โดยใช้ปลากินเนื้อมีปริมาณน้อยกว่าปลากินพืช เพื่อควบคุมปริมาณปลากินพืชที่อาจมากเกินไป เช่น การเลี้ยงปลานิลร่วมกับปลาช่อน

3. การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน หมายถึง การเลี้ยงปลาควบคู่กับการทำเกษตรกรอื่นๆ เช่น การเลี้ยงปลาตะเพียนในนาข้าว การเลี้ยงปลาใต้เล้าสุกรหรือไก่ เป็นต้น