สมเด็จพระเอกาทศรถ

สมเด็จพระเอกาทศรถ วีรกษัตริย์ของไทยอีกพระองค์หนึ่งซึ่งประวัติศาสตร์ได้บันทึกยกย่องเทิดทูนไว้เสมอด้วยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพราะได้รับการสถาปนาจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ... Read More